IME IN NASLOV GARANTA/UVOZNIKA ZA SLOVENIJO FUJIFILM Austria GmbH, Traviatagasse/Pfargasse, 1232 Dunaj, Avstrija

IME IN NASLOV PROIZVAJALCA

FUJIFILM Corporation, Midtown West, 7-3, Akasaka 9-chome, Minato-ku, Tokyo 107-0052, Japonska

GARANCIJSKI LIST

PRED UPORABO APARATA OBVEZNO PAZLJIVO PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE, KI SO PRILOŽENA APARATU!

S tem jamstvom proizvajalec jamči, preko garanta FUJIFILM Austria GmbH v Republiki Sloveniji brezplačno popravilo v skladu s predpisi in v skladu s pogoji opisanimi v tem garancijskem listu.

IZJAVLJAMO

Da bo izdelek v garancijskem roku pravilno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in navodili za uporabo.

Da bomo na vašo zahtevo, če bo podana v garancijskem roku, na svoje stroške poskrbeli za odpravo okvar in pomanjkljivosti na izdelku, zaradi katerih ta ne deluje pravilno, najkasneje v zakonsko predpisanem roku.

TRAJANJE GARANCIJE

Garancijski rok prične teči z dnem dobave izdelka kupcu in traja 12 mesecev.

POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE GARANCIJE:

Za popravila v garancijski dobi je potrebno kontaktirati pooblaščeni servisni center:

FUJIFILM Slovenia d.o.o., Pot Heroja Trtnika 27, 1261 Ljubljana - Dobrunje, telefon: 01-586-46-60, elektronski naslov: office_ffsl@fujifilm.com.

Pred pogovorom s serviserjem morate pripraviti:

Račun izdelka, model izdelka, serijsko številko izdelka.

Za prevoz aparata do pooblaščenega servisa priznavamo najbolj racionalno tarifo javnega prevoza, vendar le ob predložitvi ustreznega dokazila.

TERITORIALNA VELJAVNOST GARANCIJE

Garancija velja na območju Republike Slovenije.

POGOJI ZA UVELJAVLJANJE GARANCIJE

Pravice iz naslova garancije lahko potrošnik uveljavlja zgolj ob predložitvi originalnega računa izdelka, na katerem je naveden naziv izdelka, model/tip izdelka ter datum nakupa. Potrošnik je pri montaži ravnal v skladu z navodili za uporabo. Potrošnik izdelek uporablja v skladu z navodili za uporabo.

PRAVICE POTROŠNIKA

V kolikor blago, za katerega je bila izdana garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščeni servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom.

Rok iz prejšnje alineje se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar največ za 15 dni. Pri določitvi podaljšanega roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom roka iz prejšnjega odstavka.

Če proizvajalec v roku iz prejšnjih dveh alinej ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.

Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.

Potrošnik lahko zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga.

Proizvajalec oziroma pooblaščeni servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga.

Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.

Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.

Pravice potrošnika, ki jih lahko uveljavlja na podlagi garancijskega lista, prenehajo po preteku dveh let od dneva, ko jih je uveljavljal.

OPOZORILO

Garancija ter uveljavljanje zahtevkov iz naslova garancije ne vplivajo na pravice potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga. Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti uveljavlja jamčevalne zahtevke.

GARANCIJA SE NE PRIZNA

Če kupec ne predloži veljavnega garancijskega lista in računa o nakupu.

Če se kupec ni držal navodil za uporabo in vzdrževanje, ki so priložena aparatu. Če je bil aparat odprt, predelan ali popravljan s strani nepooblaščene osebe. Če je okvara nastala zaradi višje sile kot so: udar strele, tokovni udari v električni mreži, elementarne nesreče in podobno. Če so okvare ali poškodbe nastale zaradi nepravilne uporabe, zalitjem s tekočino ali nepravilnim transportiranjem. Če je okvara nastala kot posledica okvare v sistemu na katerega je aparat priključen.

V primeru rednega pregleda, vzdrževanja in zamenjave delov, ki so posledica normalne izrabe. V primerih prilagoditev ali sprememb za izboljšanje aparata, ki niso opisane v tehničnih navodilih za uporabo, razen v primerih ko je pridobljeno soglasje proizvajalca.

V primeru, da pooblaščeni serviser ugotovi, da stranka ni upravičena do popravila oziroma zamenjave blaga v garancijski dobi je stranka dolžna poravnati stroške obravnave in stroške vračila opreme lastniku.

ČAS ZAGOTOVLJENEGA SERVISIRANJA

Vzdrževanje izdelka, nadomestne dele za izdelek in priklopne aparate zagotavljamo 3 leta po preteku garancijskega roka.